Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Propozycja tematyki prac magisterskich/inżynierskich/licencjackich

 

Jesteś pasjonatem przyrody naszego regionu?

Studiujesz na kierunkach przyrodniczych/środowiskowych?

Nie masz pomysłu na temat swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej?

Jesteś we właściwym miejscu.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z prezentowanymi propozycjami tematów prac, które pozwolą na lepsze poznanie środowiska przyrodniczego i kulturowego obszarów parków krajobrazowych na terenie naszego województwa, a co za tym idzie do ich pełniejszej ich ochrony.

Jeśli zdecydujesz się na realizację wybranego tematu, możesz liczyć na pełną współpracę z naszej strony w zakresie udostępnienia danych niezbędnych do stworzenia pracy.

 
 
 
 
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZYRODY OŻYWIONEJ

NA PRZYKŁADZIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ TUT. ZESPÓŁ

 

 • Inwentaryzacja popielicy (Glis glis) - gatunku gryzonia z rodziny popielicowatych w kompleksach leśnych.

 • Porosty Lichenes.

 • Zastosowanie porostów w bioindykacji lasów.

 • Roślinność kserotermiczna/eutroficzne łąki wilgotne i jej/ich ochrona.

 • Monitoring populacji raka rzecznego, szlachetnego (Astacus astacus) w wodach płynących. Zagrożenie i ochrona.

 • Preferencje siedliskowe i lęgowe wybranych gatunków sów.

 • Monitoring populacji modraszka arion (Maculinea arion). Zagrożenie i ochrona.

 • Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne – znaczenie dla retencji zbiorników i cieków wodnych.

 • Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe jako ważne siedlisko dla bioróżnorodności gatunkowej.

 • Wpływ sposobu gospodarowania na terenach łąkowo-pastwiskowych na zachowanie w florze rzadkich i chronionych gatunków roślin.

 • Torfowisko wysokie i przejściowe. Zagrożenia i ochrona.

 • GIS a wyznaczanie i monitoring korytarzy ekologicznych w obszarach parków krajobrazowych.

 • Dzikie rośliny jadalne w parkach krajobrazowych.

 • Formy ochrony przyrody w parkach krajobrazowych w aspekcie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz turystyki i rekreacji.


 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ/TURYSTYKI

NA PRZYKŁADZIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ TUT. ZESPÓŁ

 • Inwentaryzacja cennych form skalnych i odsłonięć geologicznych w aspekcie ich przydatności dla celów edukacyjnych i turystycznych.

 • Badania historycznego wydobycia kopalin.

 • Badanie wpływu ruchu turystycznego (turystyka piesza, rowerowa, wspinaczka skalna) i infrastruktury turystycznej na elementy środowiska abiotycznego.

 • Zasoby przyrody nieożywionej w parkach krajobrazowych tut. Zespołu.

 • Możliwości rozwoju turystyki proekologicznej na terenie parków krajobrazowych.

 • Pozytywne i negatywne aspekty udostępnienia turystycznego obszarów chronionych na terenie parków krajobrazowych.


 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KRAJOBRAZU

NA PRZYKŁADZIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ TUT. ZESPÓŁ

 • Znaczenie roślinności w krajobrazie naturalno-kulturowym.

 • Możliwości wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania krajobrazu na terenach chronionych.

 • Współczesne przemiany funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich i ich wpływ na krajobraz.

 • Rola wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w kształtowaniu krajobrazu.

 • Waloryzacja szaty roślinnej wybranego fragmentu krajobrazu w parkach krajobrazowych.


 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MATERIALNEGO I NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

NA PRZYKŁADZIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ TUT. ZESPÓŁ

 • Folklor, tradycje i obyczaje na styku kultur – problem wzajemnych wpływów i przenikania.

 • Rola obiektów kulturowych w krajobrazie.

 • Mała architektura sakralna jako świadectwo historii i element kultury materialnej i niematerialnej regionu.

 • Charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym.

 • Dawne cmentarze jako świadectwo historii lokalnej (cmentarze wojenne, cmentarze żydowskie).

 • Las jako źródło wartości kulturowych i ich wykorzystanie w edukacji przyrodniczej

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Daniela, Diany, Wawrzynca

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31