Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: http://stat.gov.pl/rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Facebook icon Instagram icon BIP icon Disability symbol Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Polityka prywatności

Polityka prywatności Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

obowiązująca od 23 stycznia 2020 r.

I

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przechowywania danych związanych z prowadzonymi konkursami lub wykonywaniem uprawnień administracyjnych.

II

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

III

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz Państwa uprawnienia w zakresie udzielania zgody, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator/ ZPK – Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, zewidencjonowany pod numerem NIP 7951049759, jednostka budżetowa Województwa Podkarpackiego - (0-16) 670-39-69

Klient – każda osoba fizyczna, w tym także przedsiębiorcy, której dane są przetwarzane przez ZPK;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – wszelkie działania na danych osobowych; np. przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, wykorzystywanie do kontaktu.

...

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

ZPK jest administratorem Państwa danych osobowych w związku z wnioskowaniem o zezwolenia na wycinkę drzewa, udział w organizowanych przez nas konkursach i prelekcjach oraz w każdym przypadku kontaktu z ZPK.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych opcji:

e-mail: biuro@zpkprzemysl.pl

(0-16) 670-39-69

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO.
W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych:

Zawieranie umów/ zamówienia publiczne

Zakres danych:

W celu realizacji złożonego przez nas zamówienia lub kontaktu związanego w celu zawarcia umowy, niezbędne nam są dane do jej realizacji. Obejmują one Państwa imię i nazwisko, firmę, adres firmy i inne adresy, które nam zostaną udostępnione, numer telefonu, adres email oraz inne dane, które zdecydujesz się zamieścić na przygotowywanych materiałach. Przetwarzamy także dane rejestrowe zawarte w CEIDG, KRS, NIP oraz REGON. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie podejmiemy żadnych czynności w związku z realizacją umowy i nie dojdzie ona do skutku.

Podstawa prawna.

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Państwa dane będą przetwarzana na podstawie zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym Państwo do nas napiszą – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 

Kontakt za pomocą poczty e-mail

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, Państwa dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji. Będzie to więc cel publiczny wynikający z zadań statutowych. Państwo decydują, jakie informacje chcą uzyskać oraz o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu. W związku z pełnioną funkcją publiczną treść korespondencji podlega archiwizacji na czas określony w przepisach – tj. 5 lat.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz wykonywanie przez nas funkcji publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegający na realizacji zadań ustawy o ochronie przyrody.

 

Przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Państwa dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować Państwu ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Panem/Panią, aby przekazać naszą decyzję. Jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na ich wykorzystanie na wypadek kolejnych rekrutacji, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Panu/Pani pracy.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Państwa zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatrudnianiu nowych osób.

 

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

Zakres danych.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 25 czerwca 2015 r. począwszy od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do czynności, związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – jest marszałek województwa, w zastępstwie którego sprawami tymi zajmuje się ZPK. W związku z tym przetwarzamy wszystkie dane zawarte we wniosku i ew. odwołaniu, jako organ pośredniczący.

Podstawa prawna.

Stanowi ją wykonywanie funkcji publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji przepisów o ochronie przyrody. Dane są przetwarzane wyłącznie na wniosek, jednak podstawą przetwarzania nie jest zgoda i nie może zostać cofnięta.

 

Zarządzanie parkami krajobrazowymi

Zakres danych.

W związku z treścią ustawy o ochronie przyrody z dnia 25 czerwca 2015 r. ZPK pełni funkcję podmiotu uprawnionego do zarządzania parkami krajobrazowymi wchodzącymi w skład zespołu. Wobec tego przyznane nam zostały kompetencje w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz prawa strony w postępowaniu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec występowania jako strona w postępowaniu mamy dostęp do wszystkich danych w nich zgromadzonych, tak jak każda strona postępowania.

Podstawa prawna

Stanowi ją wykonywanie funkcji publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji przepisów o ochronie przyrody. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących, które to przepisy określają okres i zakres przetwarzania. Dane podlegają archiwizacji przez okres 5 lat.

 

Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność – jednostki budżetowej – jest podporządkowana szczegółowym przepisom o rachunkowości, prowadzimy szczegółowe ewidencje rachunkowe i podatkowe zawierające dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowe obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, adres dostawy, numer rachunku bankowego oraz inne informacje związane z wykonaniem umowy.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług, prawie celnym, ustawie o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej.

 

Działalność promocyjna – konkursy i prelekcje

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań promowania ochrony przyrody – np. poprzez organizację konkursów – będziemy przetwarzać Państwa dane ujawnione nam w ramach tych działań, ale tylko w celu określonym konkretnym działaniem promocyjnym – np. oceną prac i rozdaniem nagród.

Podstawa prawna

Udział w naszych konkursach jest dobrowolny i uzależniony w 100% od Państwa zgody. Dzięki temu będziemy mogli, zgodnie z regulaminem konkursu, ocenić prace konkursowe, a w zależności od regulaminu także przyznać stosowne wyróżnienie i publikować prace konkursowe. W takim wypadku Państwa dane uzyskamy na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO – a np. wybór zwycięzców będzie objęty naszym prawnie dopuszczonym interesem, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, jednak jej cofnięcie ma skutek dopiero dla przetwarzania po tym momencie.

 

Działalność wydawnicza

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań promowania ochrony przyrody – w szczególności poprzez prowadzenie działalności wydawniczej – będziemy przetwarzać Państwa dane ujawnione nam w ramach tych działań, ale tylko w celu określonym konkretnym działaniem promocyjnym – np. publikacją prac związanych z ochroną przyrody.

Podstawa prawna

Udział w naszych działaniach jest dobrowolny i uzależniony w całości od Państwa zgody. Po otrzymania takiej zgody, będziemy mogli, zgodnie z zawartym porozumieniem, publikować utwory, które nam udostępnisz oraz w zakresie wyrażonej zgody opublikować dane twórcy. W takim wypadku Państwa dane uzyskamy na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, jednak jej cofnięcie ma skutek dopiero dla przetwarzania po tym momencie.

 

PLIKI COOKIES

Na naszej stornie http://zpkprzemysl.pl stosujemy pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Wykorzystujemy w tym celu narzędzia Google. Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Ustawienia plików cookies mogą zmienić Państwo w przeglądarce, w tym je wyłączyć.

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych przetwarzamy dane osobowe podane we wniosku lub w przesłanej korespondencji celem realizacji postulowanych działań. Następnie wykonujemy ciążące na nas zadanie – prowadzenie postępowania administracyjnego lub udzielenie odpowiedzi. Po ostatnim etapie realizacji zadań dane są archiwizowane dokładnie na okres wymagany przepisami lub umową. Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

W przypadku konkursów lub działalności wydawniczej dane są przetwarzane zgodnie z treścią udzielonej zgody i tylko w takim zakresie. Także okres przetwarzania objęty będzie właściwą zgodą poprzez przystąpienie do konkursu, czy zezwolenia na publikację.

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom zewnętrznym w innym celu niż wykonanie zadań statutowych.

W przypadku kontaktu zainicjowanego przez Państwa dane wykorzystamy tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do realizacji właściwego poziomu obsługi oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

 

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Dostawca usług informatycznych

Wszelkie dane zanim do nas trafią są przekazywane na serwer zarządzany przez firmę zewnętrzną, która na mocy zawartej z nami umowy prowadzi usługę konserwacji serwera służącego do przesyłania i przechowywania wiadomości e-mail. Jednocześnie firma ta zobowiązana jest do zabezpieczenia powierzonych danych i zachowania ich w tajemnicy w sposób zapewniający pełną ochronę.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania niezbędny dla celów realizacji zadań statutowych i ustawowych.

Dane związane z postępowaniem administracyjnym przechowujemy przez okres 5 lat, a następnie niszczymy.

Dane udzielone w innym celu, w szczególności dane kontaktowe związane z kierowanymi pytaniami, będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia satysfakcjonujących Państwa odpowiedzi, a następnie archiwizowane w uwagi na konieczność rozliczenia działalności.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w przypadku konkursów lub działalności promocyjnej Państwa dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia podstawy przetwarzania – np. cofnięcia zgody – lub przez czas określony w regulaminie konkursu.

Dane przekazywane w celach konkursu i innej działalności promocyjnej będą przetwarzane do czasu realizacji tego celu – np. rozstrzygnięcia konkursu. Często więc zostaną usunięte krótko po ich zebraniu.

Przepisy podatkowe nakładają na nas obowiązek przechowywanie dokumentacji przez okres co najmniej 5 lat i dlatego w zakresie tymi przepisami dane będziemy przechowywać do czasu, gdy będziemy mogli je usunąć.

Dane osobowe przekazane w związku z realizacją umowy – w szczególności dane zawarte w sporządzonych przez nas zamówieniach i ich realizacji – przechowujemy do czasu wygaśnięcia roszczeń i obowiązków z nimi związanych.

 

PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo można kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jaka została udzielona podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych przez ZPK. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania z Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy takie dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub dla realizacji zadań o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofana została określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;

 2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię transakcji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do państwa wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 2. gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;

 3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w ustawieniach konta lub zwrócić się do nas, a my je sprostujemy za Państwa. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczono, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wytoczenia powództwa cywilnego przed właściwy sąd powszechny.

 

METODY OCHRONY PAŃSTWA DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Nasz serwer pocztowy zabezpiecza wiadomości podczas przesyłania do nas danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Pana/Pani danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy zaufane programy antywirusowe. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie. Stosujemy również fizyczne ograniczenia dostępu chroniące przed osobami nieupoważnionymi, a Państwa dane są dodatkowo zabezpieczone przed utratą lub zniekształceniem.

 

Przekazanie danych osób trzecich oraz materiałów chronionych prawem autorskim

Osoba przekazująca ZPK dane osobowe, zwana niżej Klientem, oświadcza iż została poinformowana przez ZPK oraz akceptuje następujące warunki powierzenia danych osobowych:

 1. Klient przekazując materiały zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, czyni to jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Osobami trzecimi są osoby fizyczne inne niż Klient, których dane osobowe zawarte są w przekazanych materiałach lub zleceniu wykonania usługi.

 2. ZPK może przetwarzać powierzone mu przez Klienta dane osobowe osób trzecich, a Klient jest uprawniony do przekazania danych osobowych osoby trzeciej.

 3. Gdy Klient w ramach wykonania umowy przekazuje dane osób trzecich, w ramach działalności innej niż czysto osobista lub domowa, występuje w roli administratora tych danych w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 4. W przypadku, o którym mowa w pkt III powyżej, Klient zawiera z ZPK umowę powierzenia przetwarzania danych Osób trzecich na zasadach określonych poniżej.

 5. Dane osób trzecich, powierzone przez Klienta, będą przetwarzane przez ZPK w celu prawidłowej realizacji zawartej z Klientem umowy, a następnie przechowywane przez okres 5 lat lub inny okres wymagany prawem.

 6. Zakres powierzonych danych, obejmuje wszelkie dane osobowe osób trzecich powierzone w związku ze złożonym zamówieniem lub zgodą, w szczególności imię i nazwisko, adres, wizerunek, datę urodzenia lub numer telefonu, adres e-mail.

 7. Klient wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osób trzecich (tzw. podpowierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Klientem lub archiwizacji projektów.

 8. Powierzone przez Klienta dane osobowe osób trzecich, będą przetwarzane odpowiednio przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO.

 9. Dane osobowe osób trzecich mogą być również przetwarzane przez ZPK w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ZPK (art. 6 ust.1 lit. f) RODO, polegający na ochronie jego praw.

 10. ZPK zobowiązuje się zabezpieczyć przetwarzane dane przed dostępem osób nieupoważnionych stosując odpowiednie zabezpieczenia osobowe i techniczne oraz uczestniczyć w wypełnieniu przez Klienta obowiązków wynikających z RODO.

 11. Jeśli ZPK stwierdzi, że dane osobowe osób trzecich są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, przepisów obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich, ZPK podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych.

 12. Klient oświadcza, iż w zakresie jakim przekazywane materiały są chronione prawami autorskimi lub pokrewnymi, posiada do nich pełnię praw majątkowych i zobowiązuje się uwolnić ZPK od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Klienta w celu wykonania zlecenia.

 

PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach - zmianach lub uzupełnieniach - poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Grudzień 2022

  Dziś są imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31