Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: http://stat.gov.pl/rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Facebook icon Instagram icon BIP icon Disability symbol Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

ogłoszenie specjalista/referent

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W PRZEMYŚLU

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Stanowisko:  Referent lub Specjalista ds. ochrony środowiska, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Termin składania ofert:  do dnia 12 lutego 2020 r.

Miejsce pracy:  Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Wykształcenie: wyższe na jednym z kierunków: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja

3) Znajomość i umiejętność stosowania i interpretowania ustaw: o ochronie przyrody, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) Dobra znajomość terenu parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ich walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych;

5) Na stanowisko specjalisty - posiadanie minimum 1 roku pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska

6) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;

7) Duże zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność przy wykonywaniu zadań;

8) Prawo jazdy kat. B – czynne;

9) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

10) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) Nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w administracji publicznej, ochronie przyrody lub ochronie środowiska;

2) doświadczenie w pracy z systemami GIS;

3) umiejętność precyzyjnego, poprawnego językowo, logicznego formułowania dokumentów o charakterze normatywnym, umów, pism;

4) odpowiedzialność, staranność, systematyczność, odporność na stres;

5) umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność pracy w zespole.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Realizacja zadań związanych z ochroną pomników przyrody i użytków ekologicznych;

2) Prowadzenie w ramach właściwości Zespołu całokształtu spraw, dotyczących gospodarki leśnej i zadrzewieniowej;

3) Prowadzenie w ramach właściwości Zespołu całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie wód, powietrza i gleby;

4) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

5) Składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszarów wchodzących w skład parków krajobrazowych;

6) Podejmowanie działań i prowadzenie prac związanych z opracowaniem planów ochrony parków krajobrazowych;

7) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu udzielania informacji publicznej oraz prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;

8) Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk;

9) Gromadzenie dokumentacji dotyczącej wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;

10) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na obszarze miasta Przemyśla;

11) Prowadzenie samochodu służbowego;

12) Prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

13) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, służących właściwej realizacji zadań Zespołu

Wymagane dokumenty formalne:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (curriculum vitae);

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy;

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz posiadane prawo jazdy kat. B;

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (zał. 2);

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. 3);

7) oryginał kwestionariusza osobowego zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze (zał. 1);

8)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV oraz wszystkie załączane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl) i w terenie. Budynek posiada windę. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, obsługa urządzeń biurowych, kierowanie samochodem służbowym do 3,5 tony.

Nabór składa się z następujących etapów:

1) Analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.

2) Rozmowa kwalifikacyjna lub/i test kwalifikacyjny.

W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną/test kwalifikacyjny, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego. Przez niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną/test kwalifikacyjny rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 15 minut.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru kandydaci informowani będą drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu.

Staż pracy: okres zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) potwierdza się kopiami świadectw pracy lub w przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Doświadczenie zawodowe: przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej. Należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu        z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-   osobiście w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, pokój Nr 101;

- w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: biuro@zpkprzemysl.pl;

-   pocztą na adres: z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent lub Specjalista”

-   w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Mile widziane oferty osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jednakże stopień niepełnosprawności nie może stanowić przeszkody w realizacji zadań. Dostęp do miejsca pracy jest utrudniony ze względu na uwarunkowania architektoniczne budynku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPK w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni  w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.

Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z Klauzulą Informacyjną art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, e-mail: biuro@zpkprzemysl.pll, tel. 16 670 39 69

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

5. Do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

Załącznik 1. Kwestionariusz osobowy

Załącznik 2. Oświadczenia dla kandydatów

Załącznik 3. Oświadczenie RODO

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2022

  Dziś są imieniny: Marii, Antoniego

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31